Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Kantoorhoudende te Laren Postbus 608, 1250 AP Laren nh

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan Juracon (KvK 34202295) zijn verstrekt, alsmede aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, en op rechtsbetrekkingen die hieruit voortvloeien of mee verband houden. Daar waar in het navolgende wordt gesproken over advocaat of advocaten wordt eveneens bedoeld de persoon mr. C.J. de Valk

1.2 Juracon is een eenmanspraktijk.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen mede ten behoeve van (rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij werkzaamheden in verband met de aan Juracon gegeven opdracht, respectievelijk voor wiens handelen of nalaten Juracon aansprakelijk zou kunnen zijn.

1.5 Voor zover tussen Juracon en een cliënt niet anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle werkzaamheden van Juracon.

1.6. Juracon is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2. De opdracht

2.1. Alle opdrachten worden geacht te zijn verstrekt aan, en worden slechts aanvaard door, de individuele advocaat die de opdracht van zijn cliënt heeft aanvaard. Uitsluitend de advocaat waarmee de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan kan aansprakelijk zijn.

2.2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, behalve voor zover volgt uit artikel 1.3.

3. Honorarium en verschotten

3.1. Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht zal de advocaat kenbaar maken welk uurtarief bij de uitvoering van de opdracht zal worden gehanteerd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luidt dit tarief exclusief BTW, kantoorkosten en exclusief eventuele verschotten. Juracon heeft het recht om jaarlijks het gehanteerde uurtarief aan te passen. In het geval van verhoging zal deze eerst twee weken na aanzegging hiervan worden toegepast.

4. Kosten en verschotten

4.1. Verschotten zijn kosten die Juracon ten behoeve van de cliënt voldoet (zoals griffierechten en kosten voor derden, zoals deurwaarders, medisch adviseurs, deskundigen, etc.). Deze verschotten worden tegen kostprijs in rekening gebracht.

4.2. Tijd gemoeid met dienstreizen in het kader van de behandeling van de opdracht zullen tegen het overeengekomen uurtarief in rekening worden gebracht. Daarnaast kunnen reiskosten ter grootte van € 0,50 per gereisde kilometer in rekening worden gebracht. Verblijfskosten zullen alleen na overleg met de cliënt in rekening worden gebracht.

4.3. Bij het aangaan van de overeenkomst zal kenbaar worden gemaakt of er kantoorkosten in rekening zullen worden gebracht.

5. Voorschot

5.1. Juracon behoudt zich het recht voor om een voorschot te verlangen voordat met de uitvoering van de opdracht wordt gestart, dan wel een tussentijds voorschot te verlangen voordat de uitvoering van de opdracht wordt voorgezet. Een voorschot wordt aan het einde van de opdracht verrekend met de laatste declaratie(s).

6. Betalingen en opschorting

6.1. Het honorarium en de verschotten worden periodiek achteraf gedeclareerd. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken geschiedt betaling van het op de factuur vermelde bedrag binnen 14 dagen na factuurdatum. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een rente over het factuurbedrag verschuldigd. De te vergoeden rente is gelijk aan de wettelijke handelsrente. Bij niet tijdige betaling is de cliënt bovendien gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden berekend naar het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 250,00.

6.2. De advocaat behoudt zich het recht voor om – na kennisgeving hiervan aan cliënt – de behandeling van het dossier, dan wel de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten, te staken of te beëindigen wanneer en zolang de cliënt enige factuur dan wel voorschot van de advocaat niet binnen de hierboven bedoelde betalingstermijn voldoet. Juracon is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door deze opschorting van werkzaamheden.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Juracon en de hieraan verbonden advocaten hebben beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen afgesloten. Iedere aansprakelijkheid van de advocaat voor schade van de cliënt als gevolg van tekortkoming in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval van toepassing is.

7.2. Op schriftelijk verzoek en voor rekening van cliënt kan door Juracon een aanvullende (excedent) beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten.

7.3. In het geval dat om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot een bedrag gelijk aan tweemaal het honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 50.000,-.

7.4. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien de betreffende advocaat van Juracon daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen zes maanden nadat cliënt bekend is geworden of in redelijkheid bekend had kunnen zijn met de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit.

8. Inschakeling van derden

8.1. Juracon is bevoegd om namens de cliënt derden (zoals andere advocaten, deurwaarders, notarissen, medisch adviseurs en andere deskundigen) bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, voor zover Juracon dat voor de uitvoering van de opdracht wenselijk acht.

8.2. Juracon is niet aansprakelijk voor fouten van deze door haar ingeschakelde derden.

8.3. Alle aan Juracon verleende opdrachten houden tevens de bevoegdheid in om mede namens cliënt een aansprakelijkheidsbeperking en/of andere bijzondere contractvoorwaarden te aanvaarden, in welk geval Juracon deze beperking en/of voorwaarden zal mogen tegenwerpen aan de cliënt voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derde betreft.

9. Archivering

9.1. Het dossier wordt gedurende ten minste zeven jaar nadat de uitvoering van de opdracht is afgerond bewaard, waarna het Juracon vrij staat om het dossier te vernietigen. Cliënt wordt geadviseerd om belangrijke documenten te bewaren en nimmer te vernietigen.

10. Derdengelden

10.1. Juracon heeft geen Stichting Derdengelden.

11. Gegevens

11.1. Juracon zal bij de uitvoering van de opdracht gepaste maatregelen nemen ter waarborging van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie en voldoet daartoe aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

11.2. Op grond van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens dan wel de per mei 2018 geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is beroepsmatig gebruik van uw gegevens door Juracon zonder melding toegestaan. Daarnaast zal er van uw gegevens gebruik gemaakt worden bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang (met u als cliënt).

11.3. De opdrachtnemer verleent tevens toestemming om bij Juracon bekende cliëntgegevens, onder voorwaarde van geheimhouding, ter kennis te brengen van derden in de zin van art. 8.

11.4. De cliënt gaat akkoord met elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail) en realiseert zich dat ondanks alle door Juracon in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door onbevoegden gegeven kan worden.

12. Klachtregeling

12.1. Juracon hanteert een klachtregeling. Informatie over de klachtregeling wordt bij de opdrachtbevestiging ter beschikking gesteld en de interne klachtregeling is ook beschikbaar op www.juracon.nl. Hierin staat hoe een klacht kan worden ingediend.

13. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

13.1. Op de rechtsverhouding tussen Juracon en cliënt is Nederlands recht van toepassing.

13.2. In het geval dat een klacht niet intern opgelost kan worden is cliënt bevoegd om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Een uitspraak van de geschillencommissie is bindend. Zie: www.degeschillencommissie.nl.

13.3. In alle overige gevallen is de rechter in het arrondissement Midden Nederland bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van enig geschil tussen Juracon en de cliënt.