Privacy Beleid

 

Definities

 1. Privacy beleid: dit privacy beleid;
 2. Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 3. Website: www.juracon.nl en www.multisoft.nu 
 4. Verwerkingsverantwoordelijke: Eenmanszaak Juracon/MultiSoft
 5. Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht, samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren, uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

1. Algemeen

Dit privacy beleid is van toepassing op de websites: www.juracon.nl en www.multisoft.nu . Hierin wordt informatie verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. De verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij Verwerkingsverantwoordelijke: C.J. de Valk, Postbus 608, 1250 AP, 035 694 09 10.

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door Verwerkingsverantwoordelijke.

Datum: 1 november 2017

2. Wat doet Juracon/Multisoft?

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de data die Gebruiker via een contactformulier dan wel via e-mail aan Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt door het opslaan en bewaren van naam, e-mailadres en telefoonnummer. Daarnaast verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke via cookies technische data, van websitebezoekers, waaronder het IP-adres.

3. Waarom?

Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker voor de volgende doeleinden:

 1. Het beantwoorden van vragen van Gebruiker;
 2. Technische en analytische redenen, zoals optimalisatie van de Website en het genereren van gebruikersstatistieken (Zie het Cookiebeleid voor meer informatie)

Indien Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van Gebruiker voor andere doeleinden wil gaan verwerken, zal Gebruiker hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

4.Toestemming

De verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker voor deze doeleinden vindt voor zover nodig plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2. Gebruiker is niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Indien de persoonsgegevens niet verstrekt worden, kan Verwerkingsverantwoordelijke echter niet de onder 3 genoemde handelingen verrichten.

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

5. Gerechtvaardigde belangen Verwerkingsverantwoordelijke

Het beantwoorden van vragen maakt onderdeel uit van de reguliere bedrijfsactiviteiten van Juracon/MultiSoft. De gegevens die Gebruiker hiertoe verstrekt zijn dan ook nodig om vragen (zo goed mogelijk) te kunnen beantwoorden. Daarnaast wil Verwerkingsverantwoordelijke Gebruiker graag op de hoogte houden van onder andere nieuwsberichten middels de nieuwsbrief. Tot slot wil Verwerkingsverantwoordelijke een goed werkende website aan kunnen bieden, afgestemd op de behoeftes van Gebruiker, en inzicht kunnen verkrijgen in de gebruiksstatistieken van de website, al dan niet door middel van Google Analytics.

6. Cookies

Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Het Cookiebeleid bevat verdere informatie omtrent het gebruik van cookies en de doeleinden voor het gebruik van cookies.

7. Bewaartermijn

Het toezenden van de nieuwsbrief
De naam- en e-mailgegevens worden bewaard zolang Gebruiker geïnteresseerd is in onze nieuwsbrief.

Het beantwoorden van vragen van Gebruiker
Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden bewaard zolang nodig is voor het beantwoorden van vragen van Gebruiker.

Technische redenen, zoals optimalisatie van de website
Technische gegevens worden voor zover mogelijk in geanonimiseerde vorm opgeslagen en worden gebruikt zolang als nodig is om de website te optimaliseren.

8. Toegang tot de persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het kader van de doeleinden toegang tot de persoonsgegevens van Gebruiker.

Gebruiker
Gebruiker heeft het recht de opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm om deze over te kunnen dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Derde ontvangers
Voor bepaalde werkzaamheden worden door Verwerkingsverantwoordelijke derde partijen ingeschakeld:

 • Hostingu2 (Koornbranderstraat 6, 2645 KZ Delfgauw) voor de hosting van de Website;
 • SnelStart BV  (Harkebuurt 3, 1794 HM Oosterend) voor de bedrijfssoftware;
 • Google Analytics, voor de optimalisatie van de Website.

Met deze partijen zijn de contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die zijn vereist bij het uitvoeren van de diensten, waardoor de persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de doeleinden genoemd onder artikel 3. De persoonsgegevens van Gebruiker worden dus niet gedeeld met derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing.

Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de persoonsgegevens van Gebruiker enkel aan andere derden zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties indien een wettelijke verplichting dit vereist.

9. Beveiliging

Verwerkingsverantwoordelijke gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van Gebruiker. Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt van beveiligde servers, tweetrapsverificatie en beveiligde wachtwoord opslag.

10. Rechten Gebruiker

Inzage

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage van zijn persoonsgegevens te verlenen.

Rectificatie / verwijdering

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken tot rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Beperking
Gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen:

 • in de periode tussen de aanvraag van rectificatie en de verwerking hiervan;
 • Indien Gebruiker de verwerking van de gegevens onrechtmatig acht en Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens door zwaarwegende belangen niet kan verwijderen;
 • Indien Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar Gebruiker wel voor een bepaalde rechtsvordering;
 • In de periode tussen het indienen van bezwaar en de reactie hierop.

Wanneer Gebruiker een verwerkingsbeperking heeft aangevraagd, mag Verwerkingsverantwoordelijke enkel nog de gegevens opslaan, maar deze niet gebruiken voor een van de doeleinden genoemd onder 3.

Bezwaar
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van Gebruiker.

11. Contact

Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring zijn ontstaan, kan contact worden opgenomen met Juracon/Multisoft via info@juracon.nl Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.